NEWS18 » COVID-19 SYMPTOM CHECKER

Covid-19 Symptom Checker

Helplines
States/UT
Helpline No.
Delhi
011-22307145
Puducherry
104
Sikkim
104
Mizoram
102
Nagaland
7005539653
Manipur
3852411668
Meghalaya
108
Tripura
0381-2315879
Goa
104
Uttarakhand
104
Haryana
8558893911
Arunachal Pradesh
9536055743
Punjab
104
Assam
6913347770
Jharkhand
104
Kerala
0471-2552056
Telangana
104
Odisha
9439994859
Andhra Pradesh
0866-2410978
Karnataka
104
Rajasthan
0141-2225624
Tamil Nadu
044-29510500
Madhya Pradesh
0755-2527177
West Bengal
3323412600
Gujarat
077122-35091
Uttar Pradesh
18001805145
Himachal Pradesh
104
Andaman Nicobar
03192-232102
Bihar
104
Chattisgarh
011-23978046
Diu Daman
104
Maharashtra
020-26127394
email id
ncov2019@gmail.com